PL EN
Procedura recenzowania
 
1. Po zgłoszeniu artykułu przez Autora w "Internetowym systemie zarządzania artykułami" Redaktor naczelny kieruje artykuł do Redaktora działowego.

2. Redaktor działowy wyznacza co najmniej 2 Recenzentów. Redaktor działowy wybierając Recenzentów powinien kierować się następującymi kryteriami:
- każdy Recenzent artykułu musi mieć afiliację inną niż Autor artykułu;
- w miarę możliwości zaleca się aby przynajmniej jeden z Recenzentów pochodził z innego kraju niż Autor;
Lista potencjalnych Recenzentów dostępna jest na stronie http://diagnostyka.net.pl/strona/lista-recenzentow oraz w Internetowym systemie zarządzania artykułami. Redaktor działowy ma możliwość dodania do bazy nowego Recenzenta rejestrując do w systemie internetowym i nadając mu odpowiednie uprawnienia.

3. Po otrzymaniu przynajmniej dwóch pozytywnych recenzji Redaktor działowy rekomenduje Redaktorowi naczelnemu publikację artykułu.

4. W przypadku negatywnej recenzji, artykuł zwracany jest do Autora w celu jego poprawy. Autor ma możliwość ustosunkowania sie do recenzji i przesłania ich na adres redakcji. Redakcja przekazuje te uwagi do Recenzenta.

5. Recenzent po otrzymaniu artykułu do recenzji decyduje o jego przyjęciu lub odmowie wykonania recenzji. Przyjmując artykuł do recenzji Recenzent potwierdza że:
- nie występują bezpośrednie relacje osobiste pomiędzy nim i Autorem;
- nie występują pomiędzy nimi relacje zawodowe;
- nie współpracował wcześniej naukowo z Autorem.

6. Recenzent wykonuje recenzje wypełniając formularz dostępny w Internetowym systemie zarządzania artykułami, po wykonaniu Recenzji wysyła ją drogą elektroniczną oraz powinien wydrukowaną z systemu recenzję podpisać i przesłać na adres Redakcji. Dopuszcza się przesłanie podpisanego skanu recenzji drogą elektroniczną na adres Redakcji.

7. Po uzyskaniu minimum dwóch pozytywnych recenzji i rekomendowaniu artykułu do publikacji przez Redaktora działowego, Redaktor naczelny kieruje artykuł do publikacji.

Redakcja zwraca się z gorącą prośbą do Redaktorów działowych o niezwłoczne kierowanie artykułów do Recenzentów oraz Recenzentów o terminowe wykonywanie recenzji.
W przypadku opóźnień system internetowy będzie co 21 dni przypominał o konieczności skierowania artykułu do Recenzenta bądź o konieczności wykonania recenzji wysyłając e-mail.
Prosimy również o sprawdzanie czy Państwa program pocztowy nie kwalifikuje e-mail wysyłanych system internetowy jako spam. Wszelkie e-maile wysyłane automatycznie przez system wysyłane są z adresu redakcja@diagnostyka.net.pl
 
eISSN:2449-5220