PL EN
Etyka publikacji
 
Oświadczenie o etycznych zasadach publikacji i ich nadużywaniu

Publikacja artykułu w recenzowanym czasopiśmie jest podstawowym modelem działania naszego czasopisma naukowego. Absolutnie niezbędne jest uzgodnienie standardów spodziewanego etycznego zachowania wszystkich stron uczestniczących w procesie wydawniczym: autora, redaktora czasopisma, recenzenta i wydawcę. Niniejsze oświadczenia dotyczące zasad etyki są oparte na najlepszych wytycznych COPE dla redaktorów czasopism.

Obowiązki Redakcji

Decyzje dotyczące publikacji
Redaktor czasopisma "DIAGNOSTYKA" jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które z artykułów przesłanych do czasopisma powinny zostać opublikowane. Redaktor może kierować się polityką redakcji czasopisma i ograniczać się takimi wymogami prawnymi, które obowiązują w odniesieniu do zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor może porozumiewać się z innymi członkami Redakcji lub recenzentami przy podejmowaniu tej decyzji.

Uczciwe zasady
Redaktor na każdym etapie ocenia artykuły pod kątem ich treści intelektualnych niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, wiary religijnej, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa czy przekonań politycznej ich autorów.

Poufność
Redaktor i Redakcja nie mogą ujawniać żadnych informacji o nadesłanym artykule nikomu innemu niż autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym redaktorom doradczym i wydawcom.

Ujawnianie i konflikty interesów
Niepublikowane materiały zawarte w przesłanym artykule nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych redaktora bez wyraźnej pisemnej zgody autora.


Obowiązki Recenzentów

Wkład recenzenta w proces decyzyjny
Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych a poprzez wymianę komunikatów redakcyjnych z autorem może również pomóc autorowi w ulepszeniu pracy.

Szybkość
Każdy recenzent zaproszony do wykonania recenzji, który nie czuje się kompetentny do oceny badań przedstawionych w artykule, lub wie, że szybkie wykonanie recenzji będzie niemożliwa, powinien powiadomić o tym redaktora i nie wyrazić zgody na wykonanie recenzji.

Poufność
Wszelkie artykuły i towarzyszące im materiały otrzymane do wglądu przez redakcję muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami za wyjątkiem upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywności

Recenzje powinny być opracowane obiektywnie. Krytyka osoby autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrazić swoje poglądy, podając jasne argumenty.

Potwierdzenie źródeł
Recenzenci powinni zidentyfikować i wskazać odpowiednie publikacje, które nie zostały wymienione przez autorów w ocenianym artykule. Każdemu zastrzeżeniu, że dana obserwacja, wyprowadzenie lub argument zostały już wcześniej zgłoszone w innej opublikowanej pracy, powinno towarzyszyć odpowiednie cytowanie. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub powtórzenia między recenzowanym artykułem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem, jeśli ma taką wiedzę.

Ujawnianie i konflikt interesów
Oryginalne informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wykonania recenzji muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści recenzenta. Recenzenci nie powinni przyjmować do recenzji artykułów, jeśli ma miejsce konflikt interesów, wynikający z relacji współzawodnictwa, współpracy lub innych relacji lub powiązań z dowolnym autorem, firmą lub instytucją związaną z recenzowanymi artykułami.


Obowiązki autorów

Standardy raportowania
Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Podstawowe dane powinny być dokładnie przedstawione. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym uczonym powtórzenie pracy. Nieprawdziwe lub świadomie podane niedokładnie stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.

Dostęp do danych i ich przechowywanie
Autorzy proszeni są o dostarczenie nieprzetworzonych danych w związku z dokumentem do przeglądu redakcyjnego na prośbę redakcji i powinni być przygotowani na publicznego udostępnienia takich danych (zgodnie z oświadczeniem ALPSP-STM o danych i bazach danych), o ile jest to wykonalne. W szczególności, autorzy powinni być przechowywać te dane przez „rozsądnie” długi czas po publikacji.

Oryginalność i plagiatowanie
Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalną pracę. Jeśli autorzy wykorzystali inną pracę i/lub słowa innych osób, powinno to być odpowiednio zacytowane lub zaznaczone w tekście zgłoszonego do publikacji artykułu.
http://www.crossref.org/crosscheck/index.html
http://www.ithenticate.com/

Publikacja wielokrotna
Autor nie powinien publikować w więcej niż jednym czasopiśmie artykułów opisujących zasadniczo te same badania. Przesłanie w tym samym czasie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma stanowi zachowanie nieetyczne i jest niedopuszczalne.

Potwierdzenie źródeł
Prawidłowe uznanie w publikacji prac innych autorów musi być zagwarantowane. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na zgłoszoną do publikacji pracę.

Autorstwo artykułu
Autorstwo artykułu powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie badań lub interpretację wyników opisanych w zgłoszonym artykule. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Jeśli istnieją inne osoby, które uczestniczyły w pewnych istotnych aspektach badań opisanych w zgłoszonym artykule, to wkład tych osób powinien zostać potwierdzony w artykule. Autor korespondencyjny odpowiada za to, że w gronie autorów publikacji umieszczone są wszystkie właściwe osoby i żadna nieodpowiednia osoba nie jest umieszczona na liście autorów artykułu. Autor korespondencyjny odpowiada także za to, że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Badania dotyczące ludzi lub zwierząt
W każdym przypadku, gdy praca badawcza wiąże się z koniecznością wykorzystania ludzi lub zwierząt, obowiązkowe jest uzyskanie zgody lub zwolnienie od Komisji Etycznej, Instytucjonalnej Komisji Rewizyjnej lub Dyrektora Instytucji. Określoną zgodę lub pismo zwalniające należy przesłać w formie osobnego dokumentu w trakcie składania manuskryptu.
Jeżeli praca badawcza wymaga zastosowania określonych procedur, środków chemicznych lub sprzętu, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia, Autorzy muszą o tym wspomnieć w manuskrypcie, w odpowiednim podrozdziale oraz podać niezbędne wyjaśnienie w części deklaracji.
W każdym z powyższych przypadków Autorzy powinni upewnić się, że nadesłany manuskrypt jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa i wymogami etycznymi, potwierdzając to kompletem niezbędnych oświadczeń.

Standard etyczny dla Ludzi
Ilekroć praca badawcza wiąże się z potrzebą wykorzystania ludzi, w tekście manuskryptu musi być zawarte niezbędne oświadczenie wyjaśniające zgodność z odpowiednimi przepisami lub wytycznymi instytucji oraz aprobata odpowiedniego komitetu (ów) instytucji. Określoną zgodę lub pismo zwalniające od Komisji Etycznej, Instytucjonalnej Komisji Rewizyjnej lub Dyrektora Instytucji należy przesłać w formie osobnego dokumentu podczas procesu składania manuskryptu.
Osoby uczestniczące w badaniu powinny zostać poinformowane o celu, ryzyku, korzyściach lub jakichkolwiek dodatkowych czynnikach związanych z badaniem w formie podpisanego listu wyrażającego zgodę, zachowanego przez Autorów badania. W trakcie procesu nadsyłania Redakcja może zażądać od Autorów przedstawienia dowodów uzyskania takich zgód. Niezależnie od decyzji Redakcji, nadesłany manuskrypt powinien zawierać oświadczenie o uzyskaniu niezbędnej zgody lub zgody.
Autorzy powinni zapewnić, że badania przedstawione w manuskrypcie z udziałem ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z Kodeksem Etyki Światowego Towarzystwa Lekarskiego (Deklaracja Helsińska).
Ilekroć Autorzy zamieszczają w przesyłanym rękopisie jakiekolwiek dane osobowe (dane osobowe lub zdrowotne, zdjęcia lub inne osoby) uczestników, należy również uzyskać odpowiednie zgody i pozwolenia. Redakcja może zażądać od Autorów przedstawienia dowodów uzyskania takich zgód. Niezależnie od decyzji Redakcji, nadesłany manuskrypt powinien zawierać oświadczenie o uzyskaniu niezbędnej zgody lub zgody.

Standard etyczny dla zwierząt
Ilekroć praca badawcza wiąże się z potrzebą wykorzystania zwierząt, w tekście manuskryptu musi być zawarte niezbędne oświadczenie wyjaśniające zgodność z odpowiednimi przepisami lub wytycznymi instytucji oraz odpowiednie zatwierdzenie komisji instytucji. Określoną zgodę lub pismo zwalniające od Komisji Etycznej, Instytucjonalnej Komisji Rewizyjnej lub Dyrektora Instytucji należy przesłać w formie osobnego dokumentu podczas procesu składania manuskryptu.
Autorzy powinni zapewnić, że badania przedstawione w manuskrypcie, obejmujące doświadczenia na zwierzętach, zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi ARRIVE & IAVE oraz z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Praca badawcza nie powinna zatem wiązać się z niepotrzebnym bólem, niepokojem, cierpieniem lub trwałym uszkodzeniem okazów badawczych.

Norma etyczna dla materiałów niebezpiecznych
Ilekroć praca badawcza obejmuje jakiekolwiek chemikalia, procedury lub sprzęt, które mogły stwarzać jakiekolwiek nietypowe zagrożenia związane z ich użyciem, Autorzy muszą wspomnieć o nich w manuskrypcie, w odpowiednim podrozdziale.

Ujawnianie i konflikty interesów
Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swoich publikacjach wszelkie finansowe lub inne konflikty interesów, które mogą być interpretowane jako mające wpływ na ocenę lub interpretację ich artykułów. Wszystkie źródła wsparcia finansowego badań opisanych w zgłoszonych artykułach powinny zostać ujawnione.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach
Gdy autor odkryje istotne błędy lub niedokładności w swoim własnym opublikowanym artykule, to jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie o tym redaktora lub wydawcy czasopisma i podjęcie współpracy z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.
 
eISSN:2449-5220